Toán Lớp 11: Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số mà tổng các chữ số bằng 59

Toán Lớp 11: Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số mà tổng các chữ số bằng 59

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số mà tổng các chữ số bằng 59”

 1. Có thế lấy từ các trường hợp có các chữ số như sau:

  9 9 9 9 9 9 5 _ 7 số

  9 9 9 9 9 8 6 _ 7 × 6=  42 số

  9 9 9 9 9 7 7 _ 7 × 6/2 = 21 số

  9 9 9 9 8 8 7 _ 7 × 6 × 5/2 = 105 số

  9 9 9 8 8 8 8 _ 7 × 6 × 5 × 4/(4 × 3 × 2 × 1) = 35 số

  Tổng: 210 số

Viết một bình luận