Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Chọn ngẫu nhiên một gia đình trong số các gia đình có ba con. Gọi X là số con trai trong gia đình đó. Hãy lập bảng phân bố xác suất của

Toán Lớp 11: Chọn ngẫu nhiên một gia đình trong số các gia đình có ba con. Gọi X là số con trai trong gia đình đó. Hãy lập bảng phân bố xác suất của X (giả thiết rằng xác suất sinh con trai là 0,5)

Comments ( 2 )

 1. X là một biến ngẫu nhiên rời rạc. Tập hợp các giá trị của X là {0, 1, 2, 3}. Để lập bảng phân bố xác suất của X, ta phải tính các xác suất P(X = 0), P(X = 1), P(X = 2) và P(X = 3).
  Không gian mẫu gồm 8 phần tử sau :
  (TTT, TTG, TGT, TGG, GTT, GTG, GGT, GGG),
  Trong đó chẳng hạn GTG chỉ giới tính ba người con lần lượt là Gái, Trai, Gái.
  Như vậy không gian mẫu gồm 8 kết quả có đồng khả năng.
  Gọi A_k­ là biến cố “Gia đình đó có k con trai” (k = 0, 1, 2, 3)
  P(X = 0) = P(A_0) = 1/8(Vì chỉ có một kết quả thuận lợi cho A_0 là GGG)
  P(X = 1) = P(A_1) = 3/8(Vì có ba kết quả thuận lợi cho A_1 là TGG, GTG và GGT)
  P(X = 2) = P(A_2) = 3/8 (Vì có ba kết quả thuận lợi cho A_2 là GTT, TGT và TTG)
  P(X = 3) = P(A_3) = 1/8 (Vì có 1 kết quả thuận lợi cho A_3 là TTT)
  Vậy bảng phân bổ xác suất của X là : (hình ảnh)

  toan-lop-11-chon-ngau-nhien-mot-gia-dinh-trong-so-cac-gia-dinh-co-ba-con-goi-la-so-con-trai-tron

 2. X là một biến ngẫu nhiên rời rạc. Tập hợp các giá trị của X là {0,1,2,3}. Để lập bảng phân bố xác suất của X ta phải tính các xác suất P(X = 0), P(X = 1), P(X = 2), P(X = 3).
  Không gian mẫu gồm 8 phần tử sau:
  {TTT, TTG, TGT, TGG, GTT, GTG, GGT, GGG}
  (trong đó T:trai, G:gái)
  Như vậy không gian mẫu gồm 8 kết quả đồng khả năng.
  Gọi Ak là biến cố “gia đình có k con trai” (k = 0,1,2,3)
  P(X = 0) = P(Ao) = 1/8 (vì chỉ có 1 kết quả thuận lợi cho Ao là GGG)
  P(X = 1) = P(A1) = 3/8 (vì có 3 kết quả thuận lợi cho A1 là TGG, GTG,GGT)
  P(X = 2) = P(A2) = 3/8 (vì có 3 kết quả thuận lợi cho A2 là GTT,TGT,TTG)
  P(X = 3) = P(A3) = 1/8 (vì chỉ có 1 kết quả thuận lợi cho A3 là TTT)
           

  toan-lop-11-chon-ngau-nhien-mot-gia-dinh-trong-so-cac-gia-dinh-co-ba-con-goi-la-so-con-trai-tron

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )