Toán Lớp 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho vector a = (3;2), vector b = (5;-1). Khi đó góc giữa 2 vector a và b bằng: A. 90° B. 60° C. 45° D. 30°

Toán Lớp 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho vector a = (3;2), vector b = (5;-1). Khi đó góc giữa 2 vector a và b bằng:
A. 90°
B. 60°
C. 45°
D. 30°

0 bình luận về “Toán Lớp 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho vector a = (3;2), vector b = (5;-1). Khi đó góc giữa 2 vector a và b bằng: A. 90° B. 60° C. 45° D. 30°”

 1. Giải đáp: C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
        \vec{a}=(3;2) ; \vec{b}=(5;-1)
  Ta có: cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|}
                                          =\frac{3.5+2.(-1)}{\sqrt{3^2+2^2}.\sqrt{5^2+(-1)^2}}
                                          =\frac{\sqrt{2}}{2}
    ⇒(\vec{a},\vec{b})=45^o

  Trả lời

Viết một bình luận