Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Số đội viên của một liên đội trong khoảng từ 250 đến 350 học sinh. Mỗi lần xếp thành 12 hàng, 15 hàng, 10 hàng đều vừa đủ. Tính số đội

Toán Lớp 6: Số đội viên của một liên đội trong khoảng từ 250 đến 350 học sinh. Mỗi lần xếp thành 12 hàng, 15 hàng, 10 hàng đều vừa đủ. Tính số đội viên của liên đội đó.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Số học viên là 300 học viên.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số đội viên là x(x in NN^{**})
  Ta có:
  x vdots 15;x vdots 10; x vdots 12
  => x in BC(12;15;10)
  Ta có:
  12 = 2^2 . 3
  15 = 3 . 5
  10 = 2 . 5
  => BCNN(12;15;10) = 2^2 . 3 . 5 = 60
  => BC(12;15;10) = {0;60;120;180;…}
  Mà 250 < x < 350
  => x = 300
  => Số học viên là 300 học viên.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )