Toán Lớp 10: Tổng các nghiệm của pt |x-2|=|3x-5|

By Kiều Nguyệt

Toán Lớp 10: Tổng các nghiệm của pt |x-2|=|3x-5|

0 bình luận về “Toán Lớp 10: Tổng các nghiệm của pt |x-2|=|3x-5|”

 1. Giải đáp:
   13/4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   |x-2|=|3x-5|
  <=> |x-2|=|3x-5|=|5-3x|
  TH1: x-2=3x-5
  <=> 0=3x-5-x+2
  <=> 0=2x-3
  <=> 2x=3
  <=> x=3/2
  TH2: x-2=5-3x
  <=> x-2-5+3x=0
  <=> 4x-7=0
  <=> 4x=7
  <=> x=7/4
  => Tổng các nghiệm của phương trình là: 3/2+7/4=6/4+7/4=13/4
  => Giải đáp: 13/4

  Trả lời

Viết một bình luận