Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử : a) 5xy-10 b) x mũ 2-36 c) x mũ 3- x mũ 2 y + 4x – 4y d) x mũ 2 + 12y – y mũ 2 – 36

By Khánh Ngân

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử :
a) 5xy-10
b) x mũ 2-36
c) x mũ 3- x mũ 2 y + 4x – 4y
d) x mũ 2 + 12y – y mũ 2 – 36

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử : a) 5xy-10 b) x mũ 2-36 c) x mũ 3- x mũ 2 y + 4x – 4y d) x mũ 2 + 12y – y mũ 2 – 36”

 1. a) 5xy – 10
  = 5(xy – 2)
  b) x^{2} – 36
  = (x – 6)(x + 6)
  c) x^{3} – x^{2}y + 4x – 4y
  = (x^{3} – x^{2}y) + (4x – 4y)
  = x^{2}(x – y) + 4(x – y)
  = (x^{2} + 4)( x – y)
  = (x + 2)(x – 2)(x – y)
  d) x^{2} + 12y – y^{2} – 36
  = x^{2} – ( y^{2} – 12y + 36)
  = x^{2} – ( y – 6)^{2}
  = (x – y + 6)(x + y – 6)

  Trả lời

Viết một bình luận