Toán Lớp 10: cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 6. Gọi M là trung điểm của cạnh AB, tính | vecto CA- vectoMC|

Toán Lớp 10: cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 6. Gọi M là trung điểm của cạnh AB, tính | vecto CA- vectoMC|

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   |\vec{CA}-\vec{MC}|=3\sqrt{13}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $∆ABC$ đều có M là trung điểm $AB$
  =>CM vừa là trung tuyến và đường cao ∆ABC
  \qquad sin\hat{MAC}=sin60°={CM}/{AC}
  =>CM=AC.sin60°=6. \sqrt{3}/2=3\sqrt{3}
  \qquad AM={AB}/2=6/2=3
  Gọi I là trung điểm $AM$
  =>MI={AM}/2=3/2
  Ta có:
  |\vec{CA}-\vec{MC}|=|\vec{CA}+\vec{CM}|
  =|2\vec{CI}|=2CI=2\sqrt{CM^2+MI^2}
  =2\sqrt{(3\sqrt{3})^2+(3/2)^2}
  =2\sqrt{{117}/4}=2.{3\sqrt{13}}/2=3\sqrt{13}
  Vậy |\vec{CA}-\vec{MC}|=3\sqrt{13}

  toan-lop-10-cho-tam-giac-deu-abc-co-canh-bang-6-goi-m-la-trung-diem-cua-canh-ab-tinh-vecto-ca-ve

  Trả lời

Viết một bình luận