Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : 3cm ,AC : 4 cm trên đoạn thẳng BC lấy điểm M sao cho MB bằng 2MC Tính tích vô hướng AM .BC

Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : 3cm ,AC : 4 cm trên đoạn thẳng BC lấy điểm M sao cho MB bằng 2MC
Tính tích vô hướng AM .BC

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $\dfrac{23}{3}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng định lý Pytago ta được:
  $\quad BC^2 = AB^2 + AC^2$
  $\Leftrightarrow BC^2 = 3^2 + 4^2$
  $\Rightarrow BC = 5$
  Ta có:
  $\quad MB = 2MC$
  $\Leftrightarrow MB =\dfrac23BC$
  $\Rightarrow \overrightarrow{BM}=\dfrac23\overrightarrow{BC}$
  Ta được:
  $\quad \overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BC}$
  $= \left(\overrightarrow{BM}-\overrightarrow{BA}\right).\overrightarrow{BC}$
  $= \overrightarrow{BM}.\overrightarrow{BC} – \overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC}$
  $= BM.BC.\cos\widehat{MBC} – AB.BC.\cos\widehat{ABC}$
  $= \dfrac23BC\cdot BC – AB\cdot BC\cdot \dfrac{AB}{BC}$
  $= \dfrac23BC^2 – AB^2$
  $=\dfrac23\cdot 5^2- 3^2$
  $= \dfrac{23}{3}$

  Trả lời

Viết một bình luận