Toán Lớp 9: cho hàm số y=f(x)=3x-4 a) tính f(2) f(-1/2) f( căn của 7- √24) b)các điểm sau có ∈ đths ko A(1;-1) B(-1;1) C(2;10) D(-2;-10)

Toán Lớp 9: cho hàm số y=f(x)=3x-4
a) tính f(2) f(-1/2) f( căn của 7- √24)
b)các điểm sau có ∈ đths ko A(1;-1) B(-1;1) C(2;10) D(-2;-10)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  a)y = f\left( x \right) = 3x – 4\\
   + f\left( 2 \right) = 3.2 – 4 = 6 – 4 = 2\\
   + f\left( { – \frac{1}{2}} \right) = 3.\left( { – \frac{1}{2}} \right) – 4 = \frac{{ – 11}}{2}\\
   + f\left( {\sqrt {7 – \sqrt {24} } } \right)\\
   = f\left( {\sqrt {6 – 2\sqrt 6  + 1} } \right)\\
   = f\left( {\sqrt {{{\left( {\sqrt 6  – 1} \right)}^2}} } \right)\\
   = f\left( {\sqrt 6  – 1} \right)\\
   = 3.\left( {\sqrt 6  – 1} \right) – 4\\
   = 3\sqrt 6  – 7\\
  b)y = f\left( x \right) = 3x – 4\\
   + Khi:x = 1\\
   \Leftrightarrow y = 3.1 – 4 =  – 1\\
   \Leftrightarrow A\left( {1; – 1} \right) \in f\left( x \right)\\
   + Khi:x =  – 1\\
   \Leftrightarrow y = 3.\left( { – 1} \right) – 4 =  – 7\\
   \Leftrightarrow B\left( { – 1; – 7} \right) \notin f\left( x \right)\\
   + Khi:x = 2\\
   \Leftrightarrow y = 3.2 – 4 = 2\\
   \Leftrightarrow C\left( {2;10} \right) \notin f\left( x \right)\\
   + Khi:x =  – 2\\
   \Leftrightarrow y = 3.\left( { – 2} \right) – 4 =  – 10\\
   \Leftrightarrow D\left( { – 2; – 10} \right) \in f\left( x \right)
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận