Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Có 15 học sinh đội tuyển , 5 học sinh đội tuyển Toán , 6 học sinh đt Lý , 4 HS đt Hoá . Cần chọn 5 học sinh đi dự ngoại khoá sao cho họ

Toán Lớp 11: Có 15 học sinh đội tuyển , 5 học sinh đội tuyển Toán , 6 học sinh đt Lý , 4 HS đt Hoá . Cần chọn 5 học sinh đi dự ngoại khoá sao cho học sinh đội tuyển nào cũng được chọn . Hỏi có bao nhiêu cách chọn như thế

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $2170$ cách
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cách chọn $1$ học sinh đội tuyển Toán, $1$ học sinh đội tuyển Lý và $3$ học sinh đội tuyển Hoá:
  $C_5^1.C_6^1.C_4^3 = 120$ cách
  Số cách chọn $1$ học sinh đội tuyển Toán, $3$ học sinh đội tuyển Lý và $1$ học sinh đội tuyển Hoá:
  $C_5^1.C_6^3.C_4^1 = 400$ cách
  Số cách chọn $3$ học sinh đội tuyển Toán, $1$ học sinh đội tuyển Lý và $1$ học sinh đội tuyển Hoá:
  $C_5^3.C_6^1.C_4^1 = 240$ cách
  Số cách chọn $1$ học sinh đội tuyển Toán, $2$ học sinh đội tuyển Lý và $2$ học sinh đội tuyển Hoá:
  $C_5^1.C_6^2.C_4^2 = 450$ cách
  Số cách chọn $2$ học sinh đội tuyển Toán, $1$ học sinh đội tuyển Lý và $2$ học sinh đội tuyển Hoá:
  $C_5^2.C_6^1.C_4^2 = 360$ cách
  Số cách chọn $2$ học sinh đội tuyển Toán, $2$ học sinh đội tuyển Lý và $1$ học sinh đội tuyển Hoá:
  $C_5^2.C_6^2.C_4^1 = 600$ cách
  Số cách chọn thoả mãn yêu cầu bài toán:
  $120+400+240+450+360+600 =2170$ cách

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )