Toán Lớp 10: Cho `a,b,c\in RR` tm `(a-2c)^2+(b-2c)^2=2(2c^2-ab)`. CMR: `a,b,c` là `3` số liên tiếp của một cấp số cộng

By Mai

Toán Lớp 10: Cho a,b,c\in RR tm (a-2c)^2+(b-2c)^2=2(2c^2-ab). CMR: a,b,c là 3 số liên tiếp của một cấp số cộng

0 bình luận về “Toán Lớp 10: Cho `a,b,c\in RR` tm `(a-2c)^2+(b-2c)^2=2(2c^2-ab)`. CMR: `a,b,c` là `3` số liên tiếp của một cấp số cộng”

 1. $(a- 2c)^2 + (b-2c)^2 = 2(2c^2 – ab)$
  $\to a^2 – 4ac + 4c^2 + b^2 – 4bc + 4c^2 = 4c^2 – 2ab$
  $\to a^2 + 2ab + b^2 – 4ac – 4bc + 4c^2 = 0$
  $\to (a+b)^2 – 4c(a+b) + 4c^2 = 0$
  $\to (a+b – 2c)^2 = 0$
  $\to a+b – 2c = 0$
  $\to a + b = 2c$
  $\to a,b,c$ là $3$ số liên tiếp của một cấp số cộng

  Trả lời

Viết một bình luận