Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 1: Câu hỏi very eazy: Tuấn có 5 viên bi tuấn cho Hà 5 viên sau đó Hà lại trả lại Tuấn 5 viên hỏi lúc đó tuấn còn bao nhiêu viên bi?

Toán Lớp 1: Câu hỏi very eazy: Tuấn có 5 viên bi tuấn cho Hà 5 viên sau đó Hà lại trả lại Tuấn 5 viên hỏi lúc đó tuấn còn bao nhiêu viên bi?

Comments ( 2 )

  1. Tuấn vẫn con 5 viên vì khi tuấn có 5 viên Tuấn lại cho Hà 5 viên thì Tuấn còn 0 viên Hà trả lại tuấn 5 viên thì Tuấn vẫn còn 5 viên
     

  2. Giải đáp: Lúc đó Tuấn còn 5 viên bi vì tuấn lúc đầu có 5 viên tuấn cho Hà 5 viên thì lúc đó tuấn còn 0 viên sau đó Hà lại trả lại Tuấn 5 viên thí Tuấn vẫn còn 5 viên . 
     

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )