Toán Lớp 1: Câu hỏi very eazy: Tuấn có 5 viên bi tuấn cho Hà 5 viên sau đó Hà lại trả lại Tuấn 5 viên hỏi lúc đó tuấn còn bao nhiêu viên bi?

By Kiều Nguyệt

Toán Lớp 1: Câu hỏi very eazy: Tuấn có 5 viên bi tuấn cho Hà 5 viên sau đó Hà lại trả lại Tuấn 5 viên hỏi lúc đó tuấn còn bao nhiêu viên bi?

0 bình luận về “Toán Lớp 1: Câu hỏi very eazy: Tuấn có 5 viên bi tuấn cho Hà 5 viên sau đó Hà lại trả lại Tuấn 5 viên hỏi lúc đó tuấn còn bao nhiêu viên bi?”

  1. Giải đáp: Lúc đó Tuấn còn 5 viên bi vì tuấn lúc đầu có 5 viên tuấn cho Hà 5 viên thì lúc đó tuấn còn 0 viên sau đó Hà lại trả lại Tuấn 5 viên thí Tuấn vẫn còn 5 viên . 
     

    Trả lời

Viết một bình luận