Toán Lớp 1: Câu hỏi eazy: Minh có 5 cái kẹo Minh cho Lan 4 cái kẹo. Hỏi Minh còn bao nhiêu cái kẹo ?

By Huyền Linh

Toán Lớp 1: Câu hỏi eazy: Minh có 5 cái kẹo Minh cho Lan 4 cái kẹo. Hỏi Minh còn bao nhiêu cái kẹo ?

0 bình luận về “Toán Lớp 1: Câu hỏi eazy: Minh có 5 cái kẹo Minh cho Lan 4 cái kẹo. Hỏi Minh còn bao nhiêu cái kẹo ?”

Viết một bình luận