Toán Lớp 9: hãy sử dụng phương trình Δ hay Δ′ de giải các phương trình bậc 2 sau day a) x^2-5x+6=0 b) 1/2x^2-2x+2=0 c) x^2+6x+10 d) 3x^2-4x-4=0] e

By Lyla Anh

Toán Lớp 9: hãy sử dụng phương trình Δ hay Δ′ de giải các phương trình bậc 2 sau day
a) x^2-5x+6=0
b) 1/2x^2-2x+2=0
c) x^2+6x+10
d) 3x^2-4x-4=0]
e) 3x^2-8x-3=0
g)3x^2-8x+4=0
h)2x^2-7x+7=0

0 bình luận về “Toán Lớp 9: hãy sử dụng phương trình Δ hay Δ′ de giải các phương trình bậc 2 sau day a) x^2-5x+6=0 b) 1/2x^2-2x+2=0 c) x^2+6x+10 d) 3x^2-4x-4=0] e”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) x^2 – 5x + 6 = 0
  \Delta = (-5)^2 – 4 * 1 * 6 = 1
  Vì \Delta > 0 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt :
  x_1 = (-(-5)+1)/(2*1) = 3
  x_2 = (-(-5)-1)/(2*1) = 2
  Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = {3,2}
  b) 1/2x^2 – 2x + 2 = 0
  ⇔ x^2 – 4x + 4= 0
  \Delta = (-4)^2 – 4 * 1 * 4 = 0
  Vì \Delta = 0 nên phương trình có 1 nghiệm :
  x = (-(-4))/(2*1) = 2
  Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = {2}
  c) x^2 + 6x + 10 = 0
   \Delta = 6^2 – 4 * 1 * 10 = -4
  Vì \Delta < 0 .
  -> vô nghiệm 
  Vậy S = ∅
  d) 3x^2 – 4x – 4 = 0
  \Delta = (-4)^2 – 4 * 3(-4) = 64
  Vì \Delta > 0 nên ta có 2 nghiệm phân biệt :
  x_1 = (-(-4)+\sqrt{64})/(2*3) = 2
  x_2 = (-(-4)-\sqrt{64})/(2*3) = -2/3
  Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = {2,-2/3}
  e) 3x^2 – 8x – 3 = 0
  \Delta = (-8)^2 -4 * 3(-3) = 100
  Vì \Delta > 0 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt :
  x_1 = (-(-8)+\sqrt{100})/(2*3) = 3
  x_2 = (-(-8)-\sqrt{100})/(2*3) = -1/3
  Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = {3,-1/3}
  g) 3x^2 – 8x + 4 = 0
  \Delta = (-8)^2 – 4 * 3 * 4 = 16
  Vì \Delta > 0 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt :
  x_1 = (-(-8)+\sqrt{16})/(2*3) = 2
  x_2 = (-(-8)-\sqrt{16})/(2*3) = 2/3
  h) 2x^2 – 7x + 7 = 0
  \Delta = (-7)^2 – 4 * 2 * 7 = -7
  Vì \Delta < 0
  -> vô nghiệm
  Vậy S = ∅

  Trả lời

Viết một bình luận