Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 1: Câu 1: Số liền sau của 29 là: A. 30 B. 28 C. 31 D. 40 Câu 2: 4kg + 5

Toán Lớp 1: Câu 1: Số liền sau của 29 là:
A. 30 B. 28 C. 31 D. 40
Câu 2: 4kg + 5 kg + 16kg = ………… kg. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm
A. 9 B. 20 C. 25 D. 21
Câu 3: Tính tổng, biết các số hạng là 48 và 17:
A. 31 B. 65 C. 41 D. 55

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1: Số liền sau của 29 là:
  A. 30
  B. 28
  C. 31
  D. 40
  Vì: Số liền sau của 29 là: 30
  Câu 2: 4kg + 5 kg + 16kg = ………… kg. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm
  A. 9
  B. 20
  C. 25
  D. 21
  Vì: 4 + 5  + 16= 9+16=25
  Câu 3: Tính tổng, biết các số hạng là 48 và 17:
  A. 31
  B. 65
  C. 41
  D. 55
  Vì: 48+17= 65
  $@MrKid$
  xin hay nhất ạ

 2. Câu 1:
   Ta có số liền sau của số 29 là: 29+1=30
       ⇒ Chọn đáp án A. 30

  Câu 2:
  Ta có: 4kg + 5 kg + 16kg = 9kg + 16kg
                                           = 25kg
      ⇒ Chọn đáp án C. 25

  Câu 3: 
  – Tổng= số hạng+ số hạng
             = 48 + 17
             = 65
      ⇒ Chọn đáp án B.65

                                Chúc bạn học tốt!!

   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Thu