Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Vẽ trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ đồ thị của hàm số sau y=x+2,y=-2x+5 Tìm tọa độ giao điểm A của 2 đồ thị câu A

Toán Lớp 9: Vẽ trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ đồ thị của hàm số sau y=x+2,y=-2x+5
Tìm tọa độ giao điểm A của 2 đồ thị câu A

Comments ( 1 )

  1. ~ Gửi bạn ~
    Chỉ vẽ đths đã xin chủ tus

    toan-lop-9-ve-tren-cung-1-mat-phang-toa-do-do-thi-cua-ham-so-sau-y-2-y-2-5-tim-toa-do-giao-diem

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )