Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Với 35 công nhân thì xây xong 1 ngôi nhà hết 200 ngày. Hỏi với 50 công nhân thì xây xong ngôi nhà hết bao nhiêu ngày? ( biết năng suất

Toán Lớp 7: Với 35 công nhân thì xây xong 1 ngôi nhà hết 200 ngày. Hỏi với 50 công nhân thì xây xong ngôi nhà hết bao nhiêu ngày? ( biết năng suất mỗi công nhân như nhau)

Comments ( 2 )

 1. Trả lời:
  $\text{Ta gọi số ngày 50 người làm xong 1 ngôi nhà là x}$
  $\text{Vì số ngày và số người tỉ lệ nghịch nên:}$
  $\dfrac{35}{50}=\dfrac{x}{200}$
  $\Rightarrow$$50x=200 \times 35$
  $\Rightarrow$$50x=7000$
  $\Rightarrow$$x=7000:50$
  $\Rightarrow$$x=140$
  $\text{Vậy số ngày 50 người làm xong 1 ngôi nhà là 140 ngày}$

 2. Giải đáp:
   140 ngày.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   tóm tắt:
  35 công nhân: 200 ngày
  50 công nhân: ? ngày
  => tỉ lệ nghịch vì số công nhân tăng thì số ngày làm sẽ nhanh hơn.
  => 50 công nhân làm ngôi nhà đó hết số ngày là:
               35 : 50 . 200 = 140 ( ngày)
                         Đáp số: 140 ngày

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Melanie