Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Trong bài toán: Khoảng cách giữa hai tỉnh A và B là 60 (km). Hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc từ A đến B với vận tốc bằng nh

Toán Lớp 9: Trong bài toán:
Khoảng cách giữa hai tỉnh A và B là 60 (km). Hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc từ A đến B với vận tốc bằng nhau. Sau khi đi được 1 giờ thì xe của người thứ nhất bị hỏng nên phải dừng lại sửa xe 20 phút, còn người thứ hai tiếp tục đi với vận tốc ban đầu. Sau khi xe sửa xong, người thứ nhất đi với vận tốc nhanh hơn trước 4 (km/h) nên đã đến B cùng lúc với người thứ hai. Tính vận tốc hai người đi lúc đầu.
Có hướng dẫn lời giải:
Gọi vận tốc của hai người đi lúc đầu là x (km/h) (x>0).
Thời gian đi từ A đến B của người thứ hai là 60/x (h).
Quãng đường người thứ nhất đi được trong 1 giờ đầu là x (h).
Thời gian người thứ nhất phải dừng để sửa xe 20 phút = 1/3 (h).
⟹ Quãng đường còn lại là 60-x (km).
Ở sau dấu “⟹ Quãng đường còn lại là 60-x (km).” Em thấy có mâu thuẫn số “60” là quãng đường có thứ nguyên là (km), lại trừ đi “x” (vận tốc của hai người đi lúc đầu) có thứ nguyên là (km/h) mà hiệu lại là (km). Đề nghị ai biết giải thích giúp. Xin cảm ơn!

Comments ( 1 )

  1. Vận tốc người thứ nhất là $x(km/h)$ 
    Do người thứ nhất đi được $1h$ thì dừng lại sửa xe nên đã đi được $x.1=x(km)$ đầu tiên 
    $\to $ quãng đường còn lại là $60-x(km)$ ($x$ ở đây là quãng đường $x$ km)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Băng