Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Tìm x,y thỏa mãn y^2+2y-7x-12=0(yêu cầu tính chính xác nha)

Toán Lớp 9: Tìm x,y thỏa mãn y^2+2y-7x-12=0(yêu cầu tính chính xác nha)

Comments ( 2 )

 1.  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $y^2+2y-7x-12=0$
  $Δ’=b’^2-ac=1-(-7x-12)=7x+13$
  Để phương trình luôn có nghiệm thì: $Δ’≥0$
  $⇒7x+13≥0 ⇔ x≥ \frac{-13}{7}$ 
  $⇒y_1= \frac{-b’+\sqrt[]{Δ’}}{a}= -1+\sqrt[]{7x+13}$
  $⇒y_2= \frac{-b’-\sqrt[]{Δ’}}{a}= -1-\sqrt[]{7x+13}$
  Mà: $x≥ \frac{-13}{7}$
  $⇒y_1 ≥ -1$
  $⇒y_2 ≥ -1$
  Vậy phương trình có nghiệm thỏa mãn là $x≥\frac{-13}{7}$ và $y ≥ -1$.

 2. Tìm x:
  y^2 + 2y – 7x – 12 = 0
  ⇔ 2y − 7x − 12 = −y^2
  ⇔ −7x − 12 = −y^2 −2y
  ⇔ −7x = −y^2 − 2y + 12
  ⇔ (-7x)/(-7) = (12 – 2y – y^2)/(-7)
  x = (12 – 2y – y^2)
  x = (y^2 + 2y – 12)/(7)
  Tìm y (bù bình phương):
  y^2 + 2y – 7x – 12 = 0
  ⇔ y^2 + 2y − 7x − 12 = 0
  ⇔ y^2 + 2y − 7x − 12 − (−7x − 12) = −(−7x − 12)
  ⇔ y^2 + 2y = −(−7x − 12)
  ⇔ y^2 + 2y = 7x + 12
  ⇔ y^2 + 2y + 1^2 = 7x + 12 + 1^2
  ⇔ y^2 + 2y + 1 = 7x + 12 + 1
  ⇔ y^2 + 2y + 1 = 7x + 13
  ⇔ (y + 1)^2 = 7x + 13
  ⇔ $\sqrt{(y + 1)^2}$ = $\sqrt{7x + 13}$ 
  ⇔ y + 1 = $\sqrt{7x + 13}$
  ⇔ y + 1 = – $\sqrt{7x + 13}$
  y = $\sqrt{7x + 13}$ – 1
  y = – $\sqrt{7x + 13}$ – 1
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!!
  @Drew Mclntyre

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai Lan