Toán Lớp 9: Tìm tất cả các gt thực của thẩm số m để đường thẳng y=(m² – 3)x +2m -3 song song với đường thẳng y=x+1

Toán Lớp 9: Tìm tất cả các gt thực của thẩm số m để đường thẳng y=(m² – 3)x +2m -3 song song với đường thẳng y=x+1

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì đường thẳng y = (m^2 – 3)x + 2m – 3 // y = x + 1: với m \ne ± sqrt{3}
  => {(a = a’),(b \ne b’):}
  <=> {(m^2 – 3 = 1),(2m – 3 \ne 1):} <=> {(m^2 = 4),(2m \ne 4):} <=> {(m = ±2),(m \ne 2):}
  => m = -2 (thỏa mãn)
  Vậy m = -2 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Để đường thẳng y=(m^2-3)x+2m-3 song song với đường thẳng y=x+1 khi:
  \(\begin{cases} a=a’\\b \ne b’\end{cases}\)
  ⇔ \(\begin{cases} m^2-3=1\\2m-3 \ne 1\end{cases}\)
  ⇔ \(\begin{cases} m^2=4\\2m \ne 4\end{cases}\)
  ⇔ \(\begin{cases} \left[ \begin{array}{l}m=2\\m=-2\end{array} \right. \\m \ne 2\end{cases}\)
  ⇔ m=-2
  Vậy m=-2 thì đường thẳng y=(m^2-3)x+2m-3 song song với đường thẳng y=x+1 

  Trả lời

Viết một bình luận