Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Tìm m để PT có no kép, tìm no kép đó 2, 5x ² + 2mx -2m +5 = 0 3, mx ² – 4x +4m = 0 Thank you!

Toán Lớp 9: Tìm m để PT có no kép, tìm no kép đó
2, 5x ² + 2mx -2m +5 = 0
3, mx ² – 4x +4m = 0 Thank you!

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2.
  $a=5,b=2m,c=-2m+5$
  Để pt có nghiệm kép thì $Δ=0$
  $⇔(2m)^2-4.5.(-2m+5)=0$
  $⇔4m^2-20(-2m+5)=0$
  $⇔4m^2+40m-100=0$
  $⇔m^2+10m-25=0$
  $⇔m^2+10m+25-50=0$
  $⇔(m+5)^2=50$
  $⇔m+5=±\sqrt{50}$
  $⇔m=±\sqrt{50}-5$
  Nghiệm kép của pt: \(x=\left[ \begin{array}{l}\frac{\sqrt{50}+5}{10}=\frac{1+\sqrt2}{2}\\\frac{-\sqrt{50}+5}{10}=\frac{1-\sqrt2}2\end{array} \right.\) 
  3.
  $a=m,b=-4,c=4$
  Để pt có nghiệm kép thì $Δ=0$
  $⇔(-4)^2-4.m.4=0$
  $⇔16-16m=0$
  $⇔16(1-m)=0$
  $⇔1-m=0$
  $⇔m=1$
  Nghiệm kép của pt: $x=\frac{4}{2.1}=2$
  Xin hay nhất!!!

 2. để phương trình có nghiệm kép tức là có 2 nghiệm giống nhau thì Δ’=0
  Δ’=(b’)^2-ac
  b’=2b
  2). để pt có nghiệm kép thì Δ’=0
   =>Δ’=m^2-5(-2m+5)=0
  <=>m^2+10m-25=0
  <=>(m^2+2.5m+25)-50=0
  <=>(m+5)^2=50
  <=>m+5=+- $\sqrt[]{50}$ 
  <=>m=+- $\sqrt[]{50}-5$ 
  vậy với m=+-$\sqrt[]{50}-5$  thì phương trình có  nghiệm kép .
  3)
  đkxđ m$\neq0$
  để pt có  nghiệm kép thì Δ’=0
  =>(-2)^2-m.(4m)=0
  <=>4-4m^2=0
  <=>-4m^2=-4
  <=>m=+-1(tm)
  vậy với m=+-1 thì phương trình có nghiệm kép

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thúy Mai