Toán Lớp 9: Tìm m để PT x² – (2m +5)x +2m +1=0 có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho P = |x1 -x2| đạt GTNN

By Tùy Linh

Toán Lớp 9: Tìm m để PT x² – (2m +5)x +2m +1=0 có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho P = |x1 -x2| đạt GTNN

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Tìm m để PT x² – (2m +5)x +2m +1=0 có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho P = |x1 -x2| đạt GTNN”

 1. Giải đáp:
  x^2-(2m+5)x+2m+1=0
  PT có 2 nghiệm phân biệt
  <=>Delta>0
  <=>(2m+5)^2-4(2m+1)>0
  <=>4m^2+20m+25-8m-4>0
  <=>4m^2+12m+21>0
  <=>(2m+3)^2+12>0 luôn đúng.
  Áp dụng hệ thức vi-ét ta có:x_1+x_2=-b/a=2m+5,x_1.x_2=c/a=2m+1
  P=|x_1-x_2|
  <=>P^2=(x_1-x_2)^2
  <=>P^2=(x_1+x_2)^2-4x_1.x_2
  <=>P^2=(2m+5)^2-4(2m+1)
  <=>P^2=4m^2+20m+25-8m-4
  <=>P^2=4m^2+12m+21
  <=>P^2=(2m+3)^2+12>=12
  =>P>=2\sqrt3(do \ P>=0)
  Dấu “=” xảy ra khi 2m+3=0<=>m=-3/2

  Trả lời

Viết một bình luận