Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau: a) u + v = 4,uv = 7 b) u + v = -12,uv – 20

Toán Lớp 9: Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:
a) u + v = 4,uv = 7
b) u + v = -12,uv – 20

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a) S=u + v = 4; P=uv = 7$
  $\Rightarrow u,v$ là hai nghiệm của phương trình: $x^2-4x+7=0$
  $\Delta’=2^2-7=-3<0$
  $\Rightarrow $Phương trình vô nghiệm
  $\Rightarrow $Không tồn tại $u,v$ thoả mãn
  $b)$
  $S=u + v = -12; P=uv = -20$
  $\Rightarrow u,v$ là hai nghiệm của phương trình: $x^2+12x-20=0$
  $\Delta’=6^2-20=56>0$
  $\Rightarrow $Phương trình có $2$ nghiệm:
  $x_1=\dfrac{-6+\sqrt{56}}{1}=-6+2\sqrt{14};x_2=\dfrac{-6-\sqrt{16}}{1}=-6-2\sqrt{14}$
  $\text{Vậy $u=-6+2\sqrt{14};v=-6-2\sqrt{14}$ hoặc $u=-6-2\sqrt{14};v=-6+2\sqrt{14}$}.$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )