Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Tâm đường tròn ngoại tiếp nằm trên một cạch tam giác thì sao ạ, nếu đó là tam giác vuông thì sao nữa ?

Toán Lớp 9: Tâm đường tròn ngoại tiếp nằm trên một cạch tam giác thì sao ạ, nếu đó là tam giác vuông thì sao nữa ?

Comments ( 1 )

  1. Nếu tâm đường tròn ngoại tiếp thuộc một cạnh thì tam giác đó là tam giác vuông, tâm đường tròn là trung điểm cạnh huyền.
    Tam giác nhọn: tâm ở trong tam giác
    Tam giác tù: tâm ở ngoài tam giác

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Audrey