Toán Lớp 9: Rút gọn biểu thức C=1/x+2 căn x +1 +1/x-1) : căn x/căn x+1

By Chi

Toán Lớp 9: Rút gọn biểu thức C=1/x+2 căn x +1 +1/x-1) : căn x/căn x+1

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Rút gọn biểu thức C=1/x+2 căn x +1 +1/x-1) : căn x/căn x+1”

  1. $\begin{array}{l} C = \left( {\dfrac{1}{{x + 2\sqrt x  + 1}} + \dfrac{1}{{x – 1}}} \right):\dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  + 1}}\\ C = \dfrac{{\left( {\sqrt x  – 1} \right) + \left( {\sqrt x  + 1} \right)}}{{{{\left( {\sqrt x  + 1} \right)}^2}\left( {\sqrt x  – 1} \right)}}.\dfrac{{\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x }}\\ C = \dfrac{{2\sqrt x }}{{{{\left( {\sqrt x  + 1} \right)}^2}\left( {\sqrt x  – 1} \right)}}.\dfrac{{1 + \sqrt x }}{{\sqrt x }}\\ C = \dfrac{2}{{\left( {\sqrt x  + 1} \right)\left( {\sqrt x  – 1} \right)}} = \dfrac{2}{{x – 1}} \end{array}$  

    Trả lời

Viết một bình luận