Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: tìm số bé nhất sao cho khi viết số đó vào bên phải 2010 thì được số có sáu chữ số chia hết cho 128

Toán Lớp 4: tìm số bé nhất sao cho khi viết số đó vào bên phải 2010 thì được số có sáu chữ số chia hết cho 128

Comments ( 2 )

 1. Gọi số viết thêm vào bên phải số 2010 là ab
  Giả sử ta có số có sáu chữ số là : 2010ab
  Mà 2010ab = 201000 + ab
  Ta nhận thấy : 201000 : 128 = 1570( dư 40)
  Để 2010ab  $\vdots$ 128
  Thì 40 + ab $\vdots$ 128
  =>ab = 128 – 40 = 88
  Vậy số cần tìm là 88
  @thew

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số viết thêm vào bên phải số 2010 là ab.
  Giả sử ta có số có sáu chữ số là : 2010ab
  Mà 2010ab = 201000 + ab
  Ta nhận thấy : 201000 : 128 = 1570 dư 40
  Để 2010ab chia hết cho 128
  Thì 40 + ab chia hết cho 128
  Suy ra : ab = 128 – 40 = 88
  Vậy số cần tìm là 88

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )