Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Phát biểu quy tắc khai phương một tích nhân căn thức bậc hai

Toán Lớp 9: Phát biểu quy tắc khai phương một tích nhân căn thức bậc hai

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Quy tắc nhân các căn bậc hai
  Muốn nhân các căn bậc hai của một số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn với nhau rồi khai phương kết quả đó.
  a−−√.b=a.b−−−√(a;b0)a.b=a.b(a;b≥0)
  Ví dụ: Tính    5–√.20−−√5.20
  Giải: 5–√.20−−√=5.20−−−−√=100−−−√=105.20=5.20=100=10
  c. Tổng quát
  Một cách tổng quát, với hai biểu thức A và B không âm, ta có A.B−−−−√=A−−√.B−−√A.B=A.B
  Đặc biệt: Với biểu thức A không âm, ta có: (A−−√)2=A2−−−√=A;(A−−√)3=A3−−−√(A)2=A2=A;(A)3=A3
  Ví dụ: Rút gọn các biểu thức sau:
  a) 2a−−√.18a−−−√2a.18a        với a0a≥0
  b) 25a2b4−−−−−√25a2b4
  Giải:
  a)  2a−−√.18a−−−√=2a.18a−−−−−√=36a2−−−−√=(6a)2−−−−√=|6a|=6a2a.18a=2a.18a=36a2=(6a)2=|6a|=6a                        vì  a0a≥0
  b) 25a2b4−−−−−√=25−−√.a2−−√.b4−−√=5.|a|.(b2)2−−−−√=5|a|.b2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi