Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: âu 13: Một vòi nước chảy vào bể. Giờ đầu chảy được 2/ 8 bể , giờ thứ hai chảy vào được 2/4 bể . Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy

Toán Lớp 5: âu 13: Một vòi nước chảy vào bể. Giờ đầu chảy được 2/ 8 bể , giờ thứ hai chảy vào được 2/4 bể . Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được số phần của bể là
  (2/8 + 2/4) : 2 = 3/2 (phần bể)
  Đáp số : 3/2 phần của bể

 2. Trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được số phần của bể là  :
  (2/8 + 2/4) : 2 = 3/8  
  Đáp sô : 3/8

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hồng