Toán Lớp 9: Năm 2018 ở thành phố Sao Hôm có 1,2 triệu dân, trung bình có 1 bác sỹ và 2 y tá /1000 dân. Người ta tính rằng đến năm 2026 thành phố Sa

Toán Lớp 9: Năm 2018 ở thành phố Sao Hôm có 1,2 triệu dân, trung bình có 1 bác sỹ
và 2 y tá /1000 dân. Người ta tính rằng đến năm 2026 thành phố Sao Hôm số dân tăng
thêm 0,3 triệu dân. Người dân và chính quyền đồng thuận với ước muốn đạt 2 bác sỹ và 5
y tá /1200 dân. Hãy tính xem năm 2026 cần chuẩn bị thêm bao nhiêu bác sỹ và y tá nữa.

TRẢ LỜI

  1. Năm 2018 thành phố Sao Hôm có $1200$ bác sĩ và $2400$ y tá ( cứ 1000 dân thì có 1 bác sĩ và 2 y tá trong tổng số 1,2 triệu dân)
    Năm 2026 thành phố Sao Hôm có $1,2+0,3=1,5$ triệu dân
    Năm 2026 thành phố Sao Hôm có $2500$ bác sĩ và $6250$ y tá ( cứ 1200 dân thì có 2 bác sĩ và 5 y tá trong tổng số 1,5 triệu dân)
    Năm 2026 cần chuẩn bị thêm $2500-1200=1300$ bác sĩ và $6250-2400=3850$ y tá 

    Trả lời

Viết một bình luận