Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Mot ngưoi du dinh di thuyên ngang qua một khúc sông rong 164m. Nhưng do nuớc chay nên huong đi của chiec thuyen bị lech một góc 30° a)

Toán Lớp 9: Mot ngưoi du dinh di thuyên ngang qua một khúc sông rong 164m. Nhưng do nuớc
chay nên huong đi của chiec thuyen bị lech một góc 30°
a) Tinh quãng dường người đó dã di (làm tròn đến mét)
b) Hoi khi sang đến bo bên kia thi thi nguoi đó cách dia diem du dịnh bao nhiêu?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a) Quãng đường người đó đã đi: $\dfrac{328\sqrt{3}}{3}m$
  b) Khi sang đến bờ bên kia thì người đó cách địa điểm dự định: $\dfrac{164\sqrt{3}}{3}m$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi chiều rộng sông là AB, quãng đường đi là AC
  a)
  Xét $\triangle ABC$ vuông tại B:
  $\cos 30^o=\dfrac{AB}{AC}$
  Quãng đường người đó đã đi:
  $AC=\dfrac{AB}{\cos30^o}=\dfrac{164}{\dfrac{\sqrt{3}}{2}}=\dfrac{328\sqrt{3}}{3}(m)$
  b)
  Xét $\triangle ABC$ vuông tại B:
  $\sin 30^o=\dfrac{BC}{AC}$
  Khi sang đến bờ bên kia người đó cách địa điểm dự định:
  $BC=AC.\sin 30^o=\dfrac{328\sqrt{3}}{3}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{164\sqrt{3}}{3}(m)$

  toan-lop-9-mot-nguoi-du-dinh-di-thuyen-ngang-qua-mot-khuc-song-rong-164m-nhung-do-nuoc-chay-nen

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )