Toán Lớp 9: Cho `x,y,z` là các số thực dương và `x+y+z<=1`. Chứng minh rằng: `sqrt(x^2+ 1/y^2) + sqrt(y^2 + 1/z^2) + sqrt( z^2 + 1/x^2) >= sqrt(82)

By Hiểu Vân

Toán Lớp 9: Cho x,y,z là các số thực dương và x+y+z<=1. Chứng minh rằng: sqrt(x^2+ 1/y^2) + sqrt(y^2 + 1/z^2) + sqrt( z^2 + 1/x^2) >= sqrt(82)
Viết một bình luận