Toán Lớp 9: Một cái thang dài 4 m người ta ghi “Để đảm bảo an toàn phải đặt thang này tạo với mặt đất một góc từ 60 độ đến 65 độ”. Khi dùng thang đ

Toán Lớp 9: Một cái thang dài 4 m người ta ghi “Để đảm bảo an toàn phải đặt
thang này tạo với mặt đất một góc từ 60 độ đến 65 độ”. Khi dùng thang đó, chân
thang phải cách tường một khoảng bao nhiêu mét để đảm bảo an toàn?
A : 1,69m – 2m
B : 1,7m – 2,1m
C : 2m – 3m
D : 3m – 4m

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Một cái thang dài 4 m người ta ghi “Để đảm bảo an toàn phải đặt thang này tạo với mặt đất một góc từ 60 độ đến 65 độ”. Khi dùng thang đ”

 1. Giải đáp:
  $A$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thang $AC=4m$, góc tạo bởi thang và mặt đất: $\widehat{ACB}$, khoảng cách $BC$ từ chân thang đến mặt đất, tường $ AB$ vuông góc với mặt đất
  Thang tạo với mặt đất góc $60^\circ$
  $\Delta ABC$ vuông tại $B$
  $\Rightarrow BC=AC\cos \widehat{ACB}=2$
  Thang tạo với mặt đất góc $65^\circ$
  $\Rightarrow BC=AC\cos \widehat{ACB} \approx 1,69$
  Vậy khi dùng thang đó, chân thang phải cách tường một khoảng $1,69m – 2m$ để đảm bảo an toàn.

  toan-lop-9-mot-cai-thang-dai-4-m-nguoi-ta-ghi-de-dam-bao-an-toan-phai-dat-thang-nay-tao-voi-mat

Viết một bình luận