Toán Lớp 5: Bài1 :Tính nhẩm rồi ghi kết quả: 156,35 x 10 43,6 x 10 156,35 x 100 43,6 x 100 156,35 x 1000 43,6 x 10

By Hoa

Toán Lớp 5: Bài1 :Tính nhẩm rồi ghi kết quả:
156,35 x 10 43,6 x 10 156,35 x 100 43,6 x 100
156,35 x 1000 43,6 x 1000 156,35 x 10000 43,6 x 10000
Bài 2.Tính nhanh
19,5 x 45,83 + 19,5 x 54,17 1,47 x 3,6 + 1,47 x 6,4 2,75 x 38 + 53 x 2,75 + 2,75 x 9
Các bn giúp mik vs
Viết một bình luận