Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: ko cần vẽ hình cũng dc. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB= 3, AC=4, dg cao AH. Gọi E,F là hình chiếu của H trên AB, AC. Tính S AEHF

Toán Lớp 9: ko cần vẽ hình cũng dc.
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB= 3, AC=4, dg cao AH. Gọi E,F là hình chiếu của H trên AB, AC. Tính S AEHF

Comments ( 1 )

  1. Có: $\frac{1}{AH^2}$ = $\frac{1}{3^2}$ + $\frac{1}{4^2}$ ⇒ AH= 2,4
    Δ AHB vuông ở H có đường cao HE ⇒ AE. AB = AH² (htlttgv) ⇒ AE = $\frac{AH^2}{AB}$ 
        Cmtt : AF =  $\frac{AH^2}{AC}$ 
    ⇒ $S_{AEHF}$ = AE. AF = $\frac{AH^4}{AB.AC}$ 
                                          = $\frac{2,4^4}{3.4}$ =$\frac{1728}{625}$ 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )