Toán Lớp 9: Khử mẫu: a) 3√3 / (√2 + √3 + √5) b) (√2 + √3 + √4) / (√2 + √3 + √6 + √8 + 4) c) [căn ( √5 + √2 ) ] / [căn (3 √5 – 3 √2) ]

Toán Lớp 9: Khử mẫu:
a) 3√3 / (√2 + √3 + √5)
b) (√2 + √3 + √4) / (√2 + √3 + √6 + √8 + 4)
c) [căn ( √5 + √2 ) ] / [căn (3 √5 – 3 √2) ]

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Khử mẫu: a) 3√3 / (√2 + √3 + √5) b) (√2 + √3 + √4) / (√2 + √3 + √6 + √8 + 4) c) [căn ( √5 + √2 ) ] / [căn (3 √5 – 3 √2) ]”

 1. Giải đáp:
  a) {3\sqrt{3}}/{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}={3.(2+\sqrt{6}-\sqrt{10})}/4
  b) {\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}}/{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}+\sqrt{8}+4}=\sqrt{2}-1
  c) {\sqrt{\sqrt{5}+\sqrt{2}}}/{\sqrt{3\sqrt{5}-3\sqrt{2}}}={\sqrt{5}+\sqrt{2}}/3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) {3\sqrt{3}}/{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}
  ={3\sqrt{3}.(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})}/{(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}).(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})}
  ={3\sqrt{3}.(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})}/{(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-(\sqrt{5})^2}
  ={3\sqrt{3}.(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})}/{(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-(\sqrt{5})^2}
  ={3\sqrt{3}.(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})}/{2+2\sqrt{2}.\sqrt{3}+3-5}
  ={3\sqrt{3}.(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})}/{2\sqrt{2}.\sqrt{3}}
  ={3.(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})}/{2\sqrt{2}}
  ={3.(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}).\sqrt{2}}/{2\sqrt{2}.\sqrt{2}}
  ={3.(2+\sqrt{6}-\sqrt{10})}/4
  Vậy: {3\sqrt{3}}/{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}={3.(2+\sqrt{6}-\sqrt{10})}/4
  $\\$
  b) {\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}}/{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}+\sqrt{8}+4}
  ={\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}}/{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}+\sqrt{8}+\sqrt{4}+\sqrt{4}}
  ={\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}}/{(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4})+(\sqrt{4}+\sqrt{6}+\sqrt{8})}
  ={\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}}/{(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4})+\sqrt{2}.(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4})}
  ={\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}}/{(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}).(1+\sqrt{2})}
  =1/{1+\sqrt{2}}
  ={\sqrt{2}-1}/{(\sqrt{2}-1).(\sqrt{2}+1)}
  ={\sqrt{2}-1}/{(\sqrt{2})^2-1^2}=\sqrt{2}-1
  Vậy: {\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}}/{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}+\sqrt{8}+4}=\sqrt{2}-1
  $\\$
  c) {\sqrt{\sqrt{5}+\sqrt{2}}}/{\sqrt{3\sqrt{5}-3\sqrt{2}}}
  ={\sqrt{\sqrt{5}+\sqrt{2}}.\sqrt{\sqrt{5}+\sqrt{2}}}/{\sqrt{3\sqrt{5}-3\sqrt{2}}.\sqrt{\sqrt{5}+\sqrt{2}}}
  ={\sqrt{5}+\sqrt{2}}/{\sqrt{3.(\sqrt{5}-\sqrt{2}).(\sqrt{5}+\sqrt{2})}}
  ={\sqrt{5}+\sqrt{2}}/{\sqrt{3.(5-2)}}
  ={\sqrt{5}+\sqrt{2}}/3
  Vậy: {\sqrt{\sqrt{5}+\sqrt{2}}}/{\sqrt{3\sqrt{5}-3\sqrt{2}}}={\sqrt{5}+\sqrt{2}}/3

Viết một bình luận