Toán Lớp 9: Khi nào hai đường thẳng y = ax + b (a ¹ 0) và y = a’x + b’ (a’ ¹ 0) song song, trùng nhau, cắt nhau, cắt nhau tại một điểm trên trục tu

By Thanh Hường

Toán Lớp 9: Khi nào hai đường thẳng y = ax + b (a ¹ 0) và y = a’x + b’ (a’ ¹ 0) song song, trùng nhau, cắt nhau, cắt nhau tại một điểm trên trục tung.

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Khi nào hai đường thẳng y = ax + b (a ¹ 0) và y = a’x + b’ (a’ ¹ 0) song song, trùng nhau, cắt nhau, cắt nhau tại một điểm trên trục tu”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
   y=ax+b  (a\ne0)  (d_1)
  y=a’x+b’  (a’\ne0)  (d_2)
  Để $(d_1)//(d_2)$ khi: {(a=a’),(b\neb’):}
  _________________________
  Để (d_1) trùng với (d_2) khi: {(a=a’),(b=b’):}
  __________________________
  Để (d_1) cắt (d_2) khi: a\nea’
  __________________________
  Để (d_1) và (d_2) cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung khi: {(a\nea’),(b=b’):}

  Trả lời

Viết một bình luận