Toán Lớp 9: đường tròn tâm O đường kính AB và dây AC không qua tâm O. Gọi H là trung điểm của AC. a. Tiếp tuyến tại C của đường tròn (0) cắt tia OH

Toán Lớp 9: đường tròn tâm O đường kính AB và dây
AC không qua tâm O. Gọi H là trung điểm của AC.
a. Tiếp tuyến tại C của đường tròn (0) cắt tia OH tại M.
Chứng minh MA là tiếp tuyến của đường tròn (O)
b. Vẽ CKL AB tại K. Gọi I là trung điểm CK và 2B =a. Chứng
minh IK – Rsin a cosa
c. Chứng minh ba điểm M, I, B thắng hàng
Mình chỉ cần phần b,c thôi

TRẢ LỜI

 1. b.∆ABC có cạnh AB là đường kính của đường tròn tâm O 
  =>∆ABC ┴ tại C 
  Có ∆ABC vuông tại C
   => sina=$\frac{AC}{AB}$,cosa=$\frac{CB}{AB}$ 
  => R.sina.cosa= $\frac{AC}{AB}$.$\frac{CB}{AB}$.OA 
  =$\frac{AC.CB.OA}{2OA.AB}$ =$\frac{AC.CB}{2.AB}$ (1) 
  Xét ∆ABC vuông tại C có CK ┴ AC =>CK.AB=AC.CB
  <=> 2.IK=$\frac{AC.CB}{AB}$ =>IK=$\frac{AC.CB}{2.AB}$(2)
   Từ (1) và (2) => IK = R.sina.cosa 
  c.có ∆ABC vuông tại C => ∠ABC + ∠CAB= 90
  Mà MA┴AB=>∠MAC + ∠CAB = 90
  => ∠ABC =∠ MAC
  Xét ∆MAH và ∆ CKB ,có :
   ∠ABC =∠ MAC
  ∠MHA =∠ CKB ( = 90)
  => ∆MAH đồng dạng với ∆ CBK( g.g)
  =>$\frac{HA}{BK}$= $\frac{MA}{BC}$
  =>HA.BC=MA.BK 
  Mà $\frac{HA}{2}$==AC(theo gt)=> $\frac{AC}{BC}$ = 2.BK.MA(3)
  mà ta lại có CK.AB=CA.CB(cm ý c) =>CK= $\frac{CA.CB}{AB}$ (4)
  Từ (3) và (4) => CK=$\frac{2BK.MA}{AB}$ 
  <=> $\frac{CK}{2}$ $\frac{1}{MA}$ =$\frac{BK}{AB}$ 
  => $\frac{IK}{MA}$ =$\frac{BK}{AB}$ 
  Xét ∆ MAB và ∆ IKB,có:
  $\frac{IK}{MA}$ = $\frac{BK}{AB}$ (cmt)
  ∠MAB = ∠ IKB (=90)
  => ∆ MAB đồng dạng với ∆ IKB(c.g.c)
  => ∠ABI =∠ ABM mà M với I nằm cùng phía => M,I,B thẳng hàng

  Trả lời

Viết một bình luận