Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Đường thẳng. a là tiếp tuyến của đường tròn nào

Toán Lớp 9: Đường thẳng. a là tiếp tuyến của đường tròn nào

Comments ( 2 )

  1. Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm. Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm. Trong hình trên a là tiếp tuyến của đường tròn (O).

  2. Giải đáp:
    Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn.
     
     

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi