Toán Lớp 9: Đố: 4 tập giấy,3 quyển vở mua hết 54 nghìn,7 tập giấy & 6 quyển vở mua hết 94 nghìn.Hỏi 1 tập giấy,1 quyển vở hết bao nhiêu tiền ??? he

Toán Lớp 9: Đố:
4 tập giấy,3 quyển vở mua hết 54 nghìn,7 tập giấy & 6 quyển vở mua hết 94 nghìn.Hỏi 1 tập giấy,1 quyển vở hết bao nhiêu tiền ???
help :v

TRẢ LỜI

 1. Gọi $x$ là giá tiền một tập giấy 
  $y$ là giá tiền một quyển vở 
  4 tập giấy,3 quyển vở mua hết 54 nghìn
  $⇒4x+3y=54000(1)$
  7 tập giấy và 6 quyển vở mua hết 94 nghìn
  $⇒7x+6y=94000(2)$
  Từ $(1),(2)$ có hệ phương trình
  $\left \{ {{4x+3y=54000} \atop {7x+6y=94000}} \right.$
  $⇔$$\left \{ {{x=14000} \atop {y=\frac{-2000}{3}}} \right.$ ( vô lý)
  Vậy bài này không có giá trị thỏa mãn

  Trả lời

Viết một bình luận