Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho tứ giác ABCD có 2 đường chéo AC và BD vuông góc, AC=a, BD=b. Gọi E,F là trung điểm AB và CD. Tính EF

Toán Lớp 9: Cho tứ giác ABCD có 2 đường chéo AC và BD vuông góc, AC=a, BD=b. Gọi E,F là trung điểm AB và CD.
Tính EF

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   EF = $\frac{1}{2}$ $\sqrt[]{a² + b²}$ 
  Giải thích
  Gọi G là trung điểm của BC
  -> GE, GF là đường trung bình ΔABC, ΔCDB
  -> GE//AC, GE = $\frac{1}{2}$ AC = $\frac{1}{2}$ a, GF//BD, GF= $\frac{1}{2}$ BD = $\frac{1}{2}$ b
  Mà AC⊥BD -> GE⊥GF
  => EF =  $\sqrt[]{GE² + GF²}$ 
  = $\sqrt[]{(\frac{1}{2}a)² + (\frac{1}{2}b)² }$ 
  = $\frac{1}{2}$ $\sqrt[]{a² + b²}$
  vote mình câu trl hay nhất nhé!
  Chúc b học tốt

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )