Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: cho tam giác ABD có AB =15cm; AD=20 cm; BD=25cm. Vẽ AM vuông góc với BD a) C/m tam giác ABD vuông. Tính AM; BM; MD b) kẻ tia Bx// AD. V

Toán Lớp 9: cho tam giác ABD có AB =15cm; AD=20 cm; BD=25cm. Vẽ AM vuông góc với BD
a) C/m tam giác ABD vuông. Tính AM; BM; MD
b) kẻ tia Bx// AD. Vẽ AM vuông góc BD cắt Bx tại C. C/m AB2= AD . BC
c) kẻ tia CE vuông góc AD cắt BD tại I. C/m BM 2= MI . MD
d) c/m Stam giác AMB = Stam giác MCD

Comments ( 1 )

 1. quangcuong34714:50
  b,

  Ta có 
  {
  B
  C
  /
  /
  A
  D
  A
  B

  A
  D

  B
  C

  A
  B
  Δ
  A
  B
  C
   vuông tại 
  B

  B
  M

  A
  C
   có:

  A
  B
  2
  =
  A
  M
  .
  A
  C
  Xét 
  Δ
  A
  B
  C
   và 
  Δ
  D
  M
  A
   có:

  ˆ
  A
  C
  B
  =
  ˆ
  D
  A
  M
   (so le trong)

  ˆ
  A
  B
  C
  =
  ˆ
  D
  M
  A
  =
  90
  o

  Δ
  A
  B
  C

  Δ
  D
  M
  A
   (g.g)


  A
  C
  B
  C
  =
  A
  D
  A
  M

  A
  C
  .
  A
  M
  =
  B
  C
  .
  A
  D
  Vậy 
  A
  B
  2
  =
  A
  D
  .
  B
  CGiải đáp:

   
  Lời giải và giải thích chi tiết:

  quangcuong34714:50
  b,

  Ta có 
  {
  B
  C
  /
  /
  A
  D
  A
  B

  A
  D

  B
  C

  A
  B
  Δ
  A
  B
  C
   vuông tại 
  B

  B
  M

  A
  C
   có:

  A
  B
  2
  =
  A
  M
  .
  A
  C
  Xét 
  Δ
  A
  B
  C
   và 
  Δ
  D
  M
  A
   có:

  ˆ
  A
  C
  B
  =
  ˆ
  D
  A
  M
   (so le trong)

  ˆ
  A
  B
  C
  =
  ˆ
  D
  M
  A
  =
  90
  o

  Δ
  A
  B
  C

  Δ
  D
  M
  A
   (g.g)


  A
  C
  B
  C
  =
  A
  D
  A
  M

  A
  C
  .
  A
  M
  =
  B
  C
  .
  A
  D
  Vậy 
  A
  B
  2chusc bajn hojc toots

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )