Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Đường tròn đường kính AH cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại M và N. a, Chứng minh tứ giác AM

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Đường tròn đường kính AH cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại M và N.
a, Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật
b, Chứng minh AM.AB = AN.AC
c, Gọi E là trung điểm BH. Chứng minh ME là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AB.
d, Chứng minh ME song song với trung tuyến AI cảu tam giác ABC.

Comments ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Ta có $M, N\in$ đường tròn đường kính $AH$
  $\to HM\perp AM, HN\perp AN$
  Mà $AB\perp AC\to AM\perp AN$
  $\to AMHN$ là hình chữ nhật
  b.Ta có $AH\perp BC, HM\perp AB, HN\perp AC$
  $\to AM\cdot AB=AH^2=AN\cdot AC$
  c.Ta có $AM\perp AN\to MN$ là đường kính của đường tròn đường kính $AH$
  Vì $\Delta BMH$ vuông tại $M, E$ là trung điểm $BH$
  $\to EM=EB=EH=\dfrac12BH$
  $\to\Delta EMH$ cân tại $E$
  $\to\widehat{EMH}=\widehat{EHM}=\widehat{BHM}=90^o-\widehat{MHA}=\widehat{MAH}=\widehat{AMN}$
  $\to\widehat{NME}=\widehat{NMH}+\widehat{HME}=\widehat{NMH}+\widehat{AMN}=\widehat{AMH}=90^o$
  $\to EM\perp MN$
  $\to EM$ là tiếp tuyến của đường tròn đường kính $AH$
  d.Ta có $\Delta ABC$ vuông tại $A, I$ là trung điểm $BC$
  $\to IA=IB=IC=\dfrac12BC$
  $\to\Delta IAB$ cân tại $I$
  Mà $EM=EB(cmt)\to\Delta MBE$ cân tại $E$
  $\to \widehat{EMB}=\widehat{EBM}=\widehat{IBA}=\widehat{IAB}$
  $\to EM//AI$

  toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-duong-cao-ah-duong-tron-duong-kinh-ah-cat-cac-canh-ab-ac

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phương