Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Có 8 người làm 2 ngày được 32 sản phẩm. Hỏi nếu có 9 người làm 5 ngày thì được bao nhiêu sản phẩm như thế?( năng suất của mọi người như

Toán Lớp 5: Có 8 người làm 2 ngày được 32 sản phẩm. Hỏi nếu có 9 người làm 5 ngày thì được bao nhiêu sản phẩm như thế?( năng suất của mọi người như nhau)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1 người làm trong 1 ngày làm được số sản phẩm là
        32÷8÷2=2 (sản phẩm)
  9 người trong 5 ngày làm được số sản phẩm là:
        2×9×5=90 (sản phẩm)
             Đáp số: 90 sản phẩm

 2. Giải đáp: 90 sản phẩm
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1 người trong 1 ngày làm được số sản phẩm  là :
       32 : 8 : 2 = 2 ( sản phẩm )
  9 người làm trong 5 ngày thì làm được số sản phẩm là :
        2 x 9 x 5 = 90 ( sản phẩm )
                       Đ/S : 90 sản phẩm 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )