Toán Lớp 9: cho (p) y=-2x^2 và (d) y= x-3 vẽ đồ thị

Toán Lớp 9: cho (p) y=-2x^2 và (d) y= x-3 vẽ đồ thị

TRẢ LỜI

Viết một bình luận