Toán Lớp 5: Tổng hai số là 300, giữa chúng có tất cả 31 số tự nhiên khác. Tìm hai số đó

Toán Lớp 5: Tổng hai số là 300, giữa chúng có tất cả 31 số tự nhiên khác. Tìm hai số đó

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:Số lớn :166
              Số bé :134
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu 2 số là:
        31+1=32
  Số lớn là :
        (300+32) : 2=166
  Số bé là :
          (300-32) : 2 = 134
                              Đ/S: Số lớn. 166
                                      Số bé. 134

  Trả lời

Viết một bình luận