Toán Lớp 6: X + 3/4 = 3/5 + -4/3 X + 7/2 = -2/3 – 3/5 5/8 – X = -3/10 X – 2/7 = 7/21 -X – 3/4 = -8/13 11/12 – ( 2/5 + X ) = 2/3 Giúp với ạ

By Bình

Toán Lớp 6: X + 3/4 = 3/5 + -4/3
X + 7/2 = -2/3 – 3/5
5/8 – X = -3/10
X – 2/7 = 7/21
-X – 3/4 = -8/13
11/12 – ( 2/5 + X ) = 2/3
Giúp với ạ
Viết một bình luận