Toán Lớp 6: X + 3/4 = 3/5 + -4/3 X + 7/2 = -2/3 – 3/5 5/8 – X = -3/10 X – 2/7 = 7/21 -X – 3/4 = -8/13 11/12 – ( 2/5 + X ) = 2/3 Giúp với ạ

Toán Lớp 6: X + 3/4 = 3/5 + -4/3
X + 7/2 = -2/3 – 3/5
5/8 – X = -3/10
X – 2/7 = 7/21
-X – 3/4 = -8/13
11/12 – ( 2/5 + X ) = 2/3
Giúp với ạ

TRẢ LỜI

 1.   x+$\frac{3}{4}$ =$\frac{3}{5}$ +$\frac{-4}{3}$
  ⇒ x+$\frac{3}{4}$ =-$\frac{11}{15}$
  ⇒x=-$\frac{11}{15}$-$\frac{3}{4}$
  ⇒x=-$\frac{89}{60}$
   x+$\frac{7}{2}$=-$\frac{2}{3}$-$\frac{3}{5}$
  ⇒ x+$\frac{7}{2}$=$\frac{-19}{15}$
  ⇒x=$\frac{-19}{15}$-$\frac{7}{2}$
  ⇒x=-$\frac{143}{30}$
   $\frac{5}{8}$-x=-$\frac{3}{10}$
  ⇒x= $\frac{5}{8}$–$\frac{3}{10}$
  ⇒x=$\frac{37}{40}$
   x-$\frac{2}{7}$=$\frac{7}{21}$
  ⇒x=$\frac{7}{21}$+$\frac{2}{7}$
  ⇒x=$\frac{13}{21}$
   -x -$\frac{3}{4}$=-$\frac{8}{13}$
  ⇒-x=-$\frac{8}{13}$+$\frac{3}{4}$
  ⇒-x=$\frac{7}{52}$
   $\frac{11}{12}$-($\frac{2}{5}$+x)=$\frac{2}{3}$
  ⇒($\frac{2}{5}$+x)=$\frac{11}{12}$-$\frac{2}{3}$
  ⇒$\frac{2}{5}$+x=$\frac{1}{4}$
  ⇒x=$\frac{1}{4}$-$\frac{2}{5}$
  ⇒x=-$\frac{3}{20}$

  Trả lời
 2. x + 3/4 = 3/5 + \frac{-4}{3}
  x  + 3/4 = -11/15
  x             = -11/15 – 3/4
  x             = -89/60
  ——————————————-
  x + 7/2 = -2/3 – 3/5
  x + 7/2 =-19/15
  x        = -19/15 – 7/2
  x         =-143/30
  —————————————————-
  5/8 – x = -3/10
        x     = 5/8 – \frac{-3}{10}
        x         =37/40
  ——————————————————–
  x – 2/7 = 7/21
  x         = 7/21 + 2/7
  x          = 7/21 + 6/21
  x         = 13/21
  ———————————————————
  -x – 3/4 = -8/13
  -3/4 + 8/13 = x
  -7/52           = x
  Vậy x = -7/52
  ———————————————————
  11/12 – ( 2/5 + x) = 2/3
               (2/5 + x) = 11/12 – 2/3
                (2/5 + x) = 11/12 – 8/12
                2/5 + x = 1/4
                             x = 1/4 – 2/5
                            x =-3/20

  Trả lời

Viết một bình luận