Toán Lớp 9: Cho nửa đường tròn đường kính AB .Từ A và B kẻ tiếp tuyến Ax ,By với nửa đường tròn .Lấy điểm M thuộc nửa đường tròn sao cho góc MOA =

By Bảo Anh

Toán Lớp 9: Cho nửa đường tròn đường kính AB .Từ A và B kẻ tiếp tuyến Ax ,By với nửa đường tròn .Lấy điểm M thuộc nửa đường tròn sao cho góc MOA = 60 độ .Qua M kể tiếp tuyến với nửa đường tròn và cắt Ax,By lần lượt tại P và Q
a, chứng minh PQ=AP +BQ
b,BM=? Biết AB=12
Viết một bình luận