Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho hàm số y=(m-x)x+2m Tìm các giá trị của m để a)Hàm số luôn nghịch biến b)Hàm số đi qua điểm E(-1;3) c)Đt hàm số song song với đường

Toán Lớp 9: Cho hàm số y=(m-x)x+2m
Tìm các giá trị của m để
a)Hàm số luôn nghịch biến
b)Hàm số đi qua điểm E(-1;3)
c)Đt hàm số song song với đường thẳng y=-3+4

Comments ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết}$
  a) $\text{Để hàm số y = ( m – x )x + 2n luôn đc nghịch biến thì :}$
       m – x < 0
  ⇔ m < x
  b) $\text{Ta có : Hàm số đi qua điểm E( -1 , 3 )}$
  ⇒ x = -1 , y = 3
  $\text{Thay x = -1 , y = 3 vào hàm số trên ta đc :}$
       3 = [ m – ( -1 ) ] × ( -1 ) + 2m
  ⇒ ( m + 1 ) × ( -1 ) + 2m = 3
  ⇒  ( -m ) – 1 + 2m     = 3
  ⇒      m – 1                = 3
  ⇒        m                   = 4
    $\text{Vậy để hàm số đi qua điểm E( -1 , 3 ) thì m = 4}$
  $\text{c) Không giải đc vì sai đề}$
  $#Shi$
  $\color{Red}{\text{Xin ctlhn cho nhóm ạ}}$ 

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, Để hàm số y = (m – x)x + 2m luôn nghịch biến thì:
        ⇔ m – x < 0 
        ⇔ m < x
   b, Vì hàm số đi qua điểm E(-1 ; 3) 
  ⇒ x = -1 ; y = 3
  Thay x = -1 ; y = 3 vào hàm số y = (m – x)x + 2m có:
  ⇒ 3 = [m – (-1)].(-1) + 2m
  ⇒ (m + 1).(-1) + 2m = 3
  ⇒  -m – 1 + 2m         = 3
  ⇒      m – 1                = 3
  ⇒         m                   = 4
  Vậy để hàm số đi qua điểm E(-1 ; 3) thì m = 4
  c, Đề sai

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Madelyn