Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: cho hàm số y=(m-1)x+2-m (với m khác 1) (1) có đồ thị là (d) a) tìm m để hàm số (1) đồng biến. b)tìm m để (d) đi qua điểm A(-1;2) c)tìm

Toán Lớp 9: cho hàm số y=(m-1)x+2-m (với m khác 1) (1) có đồ thị là (d)
a) tìm m để hàm số (1) đồng biến.
b)tìm m để (d) đi qua điểm A(-1;2)
c)tìm m để (d) song song với đồ thị hàm số y=3x-11
d)tìm điểm cố định mà (d) đi qua với mọi m?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)
  Để hàm số (1) đồng biến thì:
  m-1>0
  ⇔m>1
  Vậy m>1 thì hàm số (1) đồng biến
  b)
  Để (d) đi qua A(-1;2) thì:
      2=(m-1).(-1)+2-m
  ⇔ -m+1+2-m=2
  ⇔ -2m=-1
  ⇔ m=1/2 ™
  Vậy m=1/2 thì (d) đi qua điểm A(-1;2)
  c)
  Để (d) song song với đồ thị hàm số y=3x-11 thì:
    {(m-1=3),(2-m\ne-11):}
  ⇔{(m=4),(m\ne13):}
  ⇔ m=4(tm)
  Vậy m=4 thì (d) song song với y=3x-11
  d)
  Gọi điểm B(x_0 ; y_0) là điểm cố định mà (d) luôn đi qua với mọi m
  => B(x_0 ; y_0) ∈ (d) ∀ m
  ⇔ (m-1)x_0 + 2-m = y_0 ∀ m
  ⇔ mx_0 – x_0 + 2-m-y_0 = 0 ∀ m
  ⇔ (mx_0 – m)-x_0 +2-y_0=0∀ m
  ⇔ m(x_0 – 1) -x_0 +2 – y_0 =0∀ m
  ⇔ {(x_0 – 1=0),(-x_0 + 2-y_0=0):} ⇔ {(x_0 =1),(-1+2-y_0 =0):} ⇔ {(x_0=1),(y_0=1):}
  Vậy (d) luôn đi qua điểm B(1;1) cố định với mọi m

 2. \text{Milk gửi ẹ}????????
  \text{Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:}
  *(d): y=(m-1)x+2-m (1) (m\ne1)
  a) Để hàm số (1) đồng biến:
  =>m-1>0<=>m>1
  b) Để (d) đi qua điểm A(-1; 2).
  =>x=-1; y=2
  Đồ thị hàm số trở thành:
  (m-1)*(-1)+2-m=2
  <=>-m+1+2-m=2
  <=>2m=1
  <=>m=1/2 $(t/m)$
  Vậy m=1/2 thì (d) đi qua điểm A(-1; 2).
  c) (d’): y=3x-1
  Để (d) // (d’) thì: {(m-1=3),(2-m\ne-11):}<=>{(m=4 (t//m)),(m\ne13):}<=>m=4
  Vậy để (d) song song với đồ thị hàm số y=3x-1 thì m=4
  d) Gọi điểm cố định mà (d) đi qua ∀m là: M(x_o; y_o).
  Ta có: y_o=(m-1)x_o + 2-m
  <=>mx_o-x _ o +2-m-y_o=0
  <=>(mx_o-m) + (2-x_o-y_o)=0
  <=>m(x_o-1)+(2-x_o-y_o)=0
  <=> {(x_o-1=0),(2-x_o-y_o=0):}<=> {(x_o=1),(2-1-y_o=0):}<=> {(x_o=1),(y_o=1):}
  Vậy điểm mà (d) luôn đi qua ∀m là: M(1; 1).

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )