Toán Lớp 9: Cho đường tròn tâm O dây cung CD OI vuông góc với CD tại I . Hai điểm A và B lần lượt nằm ở trong và ngoài đường tròn sao cho AB cắt CD

By Hạ Uyên

Toán Lớp 9: Cho đường tròn tâm O dây cung CD OI vuông góc với CD tại I . Hai điểm A và B lần lượt nằm ở trong và ngoài đường tròn sao cho AB cắt CD tại I và IA = IB . Chứng minh tứ giác ABCD là hình bình hành
Viết một bình luận